ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการสมัครสอบ

ประเภทบุคคลที่รับสมัคร

 ** พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศที่มีเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องในหน่วยเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับตั้งแต่วันบรรจุเป็นพนักงานราชการ ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โดยคิด 365 วันเป็น 1 ปี)

  
Support Site on Google Chrome or Mozilla Firefox Browser