ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัคร ขั้นตอนและวิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

กองอำนวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
171 กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Call Center โทร.0 2534 8587
Support Site on Google Chrome or Mozilla Firefox Browser